🎭Színész II szakképesítés🎭

Felvételi követelmények:

 • egy szabadon választott monológ
 • egy szabadon választott vers
 • egy szabadon választott dal
 • mozgásra alkalmas ruha
 • érettségi bizonyítvány
 • szakellátói igazolás-foglalkoztatás egészségügyi, nem háziorvosi-aminek szerepelni kell benne: színész II pályára alkalmas

Osztályvezető tanár: Bartha Alexandra

🤓Képzés havidíja:
60.000 Ft/fő

😎A képzés hétvégén és este zajlik, így munka mellett is végezhető!😎

Jelentkezésed a thaliatanoda@gmail.com címre várjuk!

Tantárgyak/modulok:

 • Színészmesterség gyakorlata
 • Filmszínészet
 • Szinkronizálás gyakorlata
 • Vers- és prózamondás gyakorlata
 • Beszédtechnika csoportos és egyéni gyakorlata
 • Ének- és hangképzés egyéni és csoportos gyakorlata
 • Színház-, film-, drámaelmélet és történet
 • Színpadi mozgás gyakorlata
  - Színpadi mozgás-tréning, koordinációs gyakorlatok
  - Testtudat kialakítását célzó technikák
  - Tánctechnikai tréningek (balett-, jazz tánc, társastánc)
  - Kontakt-technikák
  - Pantomim
  - Néptánc

Szakvizsgakövetelmény:

 Szerepmegformálása közben használja és figyeljen a:

 • Döntésképességre.
 • Kapcsolatteremtő készségre.
 • Kommunikációs rugalmasságra.
 • Figyelem összpontosításra.
 • A megfigyelésre és önmegfigyelésre.
 • Empatikus készséggel rendelkezzen.
 • A figyelem felkeltése és megtartására.
 • A jelenet kezdetének és befejezésének fontosságára.
 • Megfigyelő- és utánzóképességre.
 • A beszéd és a mozgás összekapcsolásának képességére.
 • Szövegtudás maximális elsajátítására.
 • Hangsúlyozásra, szövegértésre.
 • A tiszta érthető beszéd alapjaira.
 • Légzéskapacitás ismeretére.
 • Térhez igazodó beszéd alkalmazására.
 • Az emelt hangvétel ismeretére.
 • A mássalhangzók és magánhangzók pontos ejtésére.
 • A kérdezés helyes magyar hangsúlyára, hanglejtésére.
 • Arc, tekintet, mimikai játék megfelelő használatára.
 • Prózai szövegben is a ritmusérzék/tempó és az idő észlelésére való érzékre.
 • Hétköznapi tevékenységek és gesztusok hiteles megformálására.
 • A képzelet és az emlékezet szerepének fontosságára.
 • Egyes érzelmi állapotok verbális és mozgásos kifejezésére.
 • Egyszerű mozgáselemek összekapcsolására.
 • Tárgyjátékok, tárgyak használatára.
 • A tér használata és abban való tájékozódási képességre.
 • A hang tulajdonságainak ismeretére (mélység, magasság).
 • Légző kapacitás, hangképzés, artikulációs képességre.
 • A gondolatok és érzelmek pontos kifejezésére.
 • Szavak nélküli közlések jelentőségére.
 • Előadói mozgáskészségre.
 • a feszültség élményére és fogalmára.
 • Figyelemösszpontosító/koncentráció képességre.
 • Látott vagy hallott történetek, jelenetek felidézésére.
 • Adekvát metakommunikációra.
 • Irányíthatóságra.
 • Interperszonális rugalmasságra.
 • Emlékezőképesség és ismeretmegőrzés.


A képzési program leírása:

A Thália Tanoda Etikai kódexe:

Bohém Társaság Kulturális Egyesület:
Engedélyszám:  E/2023/000054